Podczas ostatniej sesji, radni udzielili Prezydentowi Miasta Częstochowy absolutorium za 2017 rok.

Podczas sesji, która odbyła się 17 maja, Rada Miasta udzielili prezydentowi absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdanie rocznym z wykonania budżetu miasta Częstochowy za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym Miasta za rok 2017 oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu, informacją o stanie mienia Miasta Częstochowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Te dokumenty obrazują sytuację finansową miasta, stan posiadanego majątku komunalnego oraz opinie niezależnych organów i instytucji kontrolnych, będące podstawą do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.
Można jeszcze dodać, że tuż przed podjęciem decyzji przez radnych o absolutorium dla prezydenta,  agencja Fitch Ratings bardzo dobrze oceniła płynność finansową miasta i politykę spłaty długu.

- W 2017 roku osiągnęliśmy w mieście rekordowo niskie bezrobocie, przeżywaliśmy inwestycyjny boom na terenach specjalnych stref ekonomicznych, przekonaliśmy do kolejnych dużych inwestycji na terenie Częstochowy firmy ZF i Guardian, które rozpoczynają budowę nowoczesnych, innowacyjnych zakładów. - kończył swoje wystąpienie absolutoryjne prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Poza tym rozwijał się lokalny rynek pracy, z korzyścią dla częstochowian i mieszkańców subregionu, a my zrealizowaliśmy sporo kolejnych inicjatyw i projektów poprawiających jakość infrastruktury, komfort życia czy budujących kapitał społeczny. Przed nami kolejne tegoroczne wyzwania, w tym rozpoczęcie realizacji kolejnych kluczowych projektów unijnych, na które zdobyliśmy finansowanie w obecnym okresie programowania.  

Zaplanowane na rok 2017 dochody - 1 mld 223 mln zł - wykonano w wysokości blisko 1 mld 200 mln zł, tj. w 98,1% planowanych wielkości. Strona wydatkowa budżetu miasta została wykonana w kwocie 1 mld 212 mln zł tj. w 96% planu.

W ubiegłym roku realizowano 181 zadań inwestycyjnych, z czego 141 zakończono. Wśród nich znalazła się m.in. budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (38,6 mln zł), program budowy i przebudowy ulic (11,7 mln zł), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie (8,5 mln zł), przebudowa ul. Kiedrzyńskiej - od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem (4 mln zł), budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów (3,8 mln zł), modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego (2,6 mln zł), budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków (2,4 mln zł), program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego (2,3 mln zł), przebudowa ul. Bór - od alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej (2,2 mln zł), program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową (1,6 mln zł).

Budżet roku 2017 zamknął się wysokim stanem środków na rachunku bankowym (49 mln zł), a także wysoką nadwyżką operacyjną ( 86 mln zł). Planowany deficyt budżetowy - 39 mln zł, został zniwelowany do wysokości 12 mln zł.

W ostatnim opublikowanym przez Ministerstwo Finansów zestawieniu zadłużenia samorządów w Polsce Częstochowa plasowała się - w wysokości zadłużenia na jednego mieszkańca - wśród miast na prawach powiatu, dopiero na 36 miejscu na 66 powiatów grodzkich, czyli w drugiej połowie stawki.     
Racjonalne zarządzanie finansami przyniosło niedawno Częstochowie wysoką 10. lokatę wśród 66 miast na prawach powiatu w rankingu finansowym samorządów, który na IV Europejski Kongres Samorządów przygotowali eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.