Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe 400 tys. zł na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki będą wykorzystane na realizację dwóch programów: „Szansa na zatrudnienie” oraz „Czas na doświadczenie”.

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych pn. „Szansa zatrudnienie” skierowany jest do 32 osób bezrobotnych, które będą mogły skorzystać z takich form jak: staże, prace interwencyjne lub roboty publiczne.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej pn.: „Czas na doświadczenie” obejmie wsparciem 33 osoby bezrobotne, które wezmą udział w stażach, pracach interwencyjnych lub robotach publicznych realizowanych we współpracy z pracodawcami, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tworzeniem miejsc pracy na lokalnym rynku.

Powiatowy Urząd Pracy przypomina również, że informacje o naborach do programów każdorazowo zamieszczane będą na stronie internetowej www.czestochowa.praca.gov.pl.

źródło informacji: pup