Uchwała Nr 771/2018

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 09 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięciaotwartego konkursu ofert na realizacjęzadania

publicznego Powiatu Częstochowskiego

 w  zakresie szkolenia sportowego w 2018roku.


Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uchwala się co następuje:

 § 1

 
W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu szkolenia sportowego, udziela  się dotacji następującym organizacjom:
 
1) KS "Dragon" Janów -                                                                  15 000 zł
2) MKS "Dwójka" Blachownia -                                              8 000 zł
 
Na zadanie nr 1: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział  w imprezach ponadpowiatowych w dyscyplinachbadminton, biegi przełajowe,lekka atletyka, taekwondo - ITF, tenis stołowy, warcaby, piłka siatkowa, strzelectwo, żeglarstwo.
 

§ 2

 
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów na wsparcie zadania publicznego z wyżej wymienionymi organizacjami.

 

 

 

 

§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.
 
 
 

§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu                                                             
 
1. Krzysztof Smela        - Starosta -Przewodniczący Zarządu
                                       
 
2. Henryk  Kasiura       - Wicestarosta           
 
3 Jan  Miarzyński                    - Członek Zarządu      
        
4. Leonard Smolarski    - Członek Zarządu 
5. Grzegorz Dyner         - Członek Zarządu